RODO

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Gliwice 01.01.2021

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Art-Medica Gabinet Stomatologiczny 
ul. Perłowa 1, 44-121 Gliwice

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Art-Medica Gabinet Stomatologiczny z siedzibą przy ul. Perłowej 1, 44-121 Gliwice, którego reprezentuje MAREK DRABIK – właściciel
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 9 ust 2 ppkt. h oraz dane kontaktowe takie jak numer telefonu, adres mailowy w celu kontaktu w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 6 ust. 1 ppkt, a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pracownie protetyczne,
  4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta art.29 ust 1.
  5. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,
  6. Posiada Pani/ Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, oraz ograniczone prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta art.29 ust 1.
  7. Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.